Bereikbaarheid verbetert beperkt, leefbaarheid verbetert niet.

De Commissie voor de milieueffectrapportage concludeert dat het MER Rijksweg 13/16 de essentiële informatie geeft over de effecten op het milieu. Uit het MER blijkt dat de aanleg van de A13/16 de bereikbaarheidsproblemen beperkt oplost. De leefomgeving in het studiegebied verbetert nauwelijks. In de woonwijken langs de A13 en A20 zijn de positieve effecten op geluid nauwelijks waarneembaar. Daar staat tegenover dat de aanleg van de A13/A16 negatieve effecten heeft op de leefomgeving in de noordrand van Rotterdam. De Commissie adviseert dit mee
te nemen in de besluitvorming over de nieuwe snelweg.
De Trajectnota/MER A13/16 Rotterdam geeft de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM voldoende informatie om een besluit te kunnen nemen of de A13/16 moet worden aangelegd. Het gaat om een besluit over de aanleg van een nieuwe snelweg aan de noordrand van Rotterdam. Deze nieuwe snelweg moet de verkeersknelpunten op de A20 tussen Kleinpolderplein en het Terbregseplein
en op de A13 bij Overschie oplossen. Daarnaast moet de kwaliteit van de leefomgeving in dit gebied verbeteren.

In een eerdere fase van het project is bekeken welke alternatieven er zijn om de verkeersproblemen in de regio op te lossen. Daaruit is naar voren gekomen dat de aanleg van een nieuwe weg de voorkeur krijgt boven alternatieven zoals openbaar vervoer en benutten van bestaande infrastructuur. De aangekondigde invoering van de kilometerheffing heeft geen effect op de keuze voor het aanleggen van
nieuwe infrastructuur.
Het MER beschrijft een zestal varianten voor de aanleg van de A13/16. Deze varianten verschillen op inpassing in het gebied en aansluitingen op het onderliggend wegennet.

Het MER maakt duidelijk dat de reistijden op het hoofdwegennet en de bereikbaarheid van Rotterdam-Centrum verbeteren. Een betere bereikbaarheid van de Rotterdamse regio en de vermindering van de verkeersdruk op het onderliggend wegennet worden ten dele bereikt.
De leefomgeving langs de bestaande snelwegen A13 en A20 verbetert nauwelijks. De verkeersintensiteiten nemen hier weliswaar af, maar op de beleving van de geluidsoverlast heeft dit geen effect.
Een nieuwe snelweg A13/16 veroorzaakt een wezenlijke aantasting van de leefomgeving in de noordrand van Rotterdam. Daarnaast heeft de weg een negatief effect op landschap, natuur en recreatie.

Bron: http://www.commissiemer.nl