Brief aan omwonenden Rijksweg A13/A16

Bewoners van dit pand

Datum 19 juni 2013 Onderwerp Rijksweg 13/16 Rotterdam

Geachte heer, mevrouw,

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft op vrijdag 24 mei jl. het standpunt voor de nieuwe Rijksweg 13/16 Rotterdam bekendgemaakt. Daarmee heeft zij zich uitgesproken over belangrijke elementen van de weg als het gaat om ligging en inpassing. Aanleg van de A13/16 is nu een stap dichterbij. Beter bereikbaar Met de A13/16 wordt de Rotterdamse regio beter bereikbaar. De nieuwe snelweg ontlast de overvolle A13 bij Overschie en de A20 tussen het Kleinpolderplein en het Terbregseplein. Het hoofdwegennet wordt robuuster. Bij een ongeluk of ander incident heeft de weggebruiker een alternatief voor de A13 en A20. Op veel lokale wegen wordt het door de A13/16 rustiger. Dat is goed voor de leefbaarheid. Tracé De A13/16 verbindt de A13 bij afslag Berkel en Rodenrijs met de A16 bij het Terbregseplein. Vanaf de A13 bij Rotterdam The Hague Airport komt de nieuwe weg te liggen op de plaats van de N209 (Doenkade). Daarna buigt de weg bij het Lage Bergse Bos af naar het zuiden om aan te sluiten op het Terbregseplein. De precieze ligging ziet u op het bijgesloten kaartje. Tol Om de A13/16 deels te financieren, wordt er straks tol geheven. In de komende periode wordt onderzoek gedaan naar het toltarief, de heffingsperiode en manier van heffen. Afspraken tussen Rijk en regio De minister heeft met de stadsregio Rotterdam eind 2011 principe-afspraken gemaakt over de A13/16. Zo wordt de weg tussen de kruising met de HSL-Zuid en de Bergweg Zuid ‘ingepakt’ in geluidwallen en in het Lage Bergse Bos ligt de A13/16 straks in een landtunnel. Daardoor blijft dit gebied aantrekkelijk voor recreatie.

Planning Rijkswaterstaat werkt het standpunt nu verder uit in een ontwerptracébesluit (OTB), en aansluitend een tracébesluit (TB). Hierin wordt meer in detail beschreven hoe de A13/16 er uit komt te zien. Ook worden de gevolgen voor het verkeer, het milieu en de leefomgeving in kaart gebracht. Naar verwachting is het OTB eind 2014 klaar. Aansluitend wordt het ter inzage gelegd, zodat iedereen officieel kan reageren. De minister stelt waarschijnlijk in 2015 het TB vast. Vervolgens start in 2017 de aanleg van de weg. Het streven is dat de A13/16 in 2021 open gaat voor het verkeer. Meedenken Bij de uitwerking van het OTB en TB werkt Rijkswaterstaat samen met de stadsregio Rotterdam, provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam en Lansingerland. In de komende maanden worden ook organisaties voor omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden uitgenodigd mee te denken. Aansluitend vinden tal van gesprekken en bijeenkomsten plaats. Doel is het vinden van goede oplossingen als het gaat om de inpassing van de weg in zijn omgeving. Informatie U krijgt de komende jaren op verschillende manieren informatie over de A13/16, onder andere via bewonersbrieven en de website http://www.rijkswaterstaat.nl (navigeer naar: wegen > plannen en projecten en selecteer in het veld ‘wegen’ A13). Op de site kunt u zich opgeven voor de digitale nieuwsbrief A13/16. Deze nieuwsbrief verschijnt vier tot acht keer per jaar en is naast de website een belangrijke bron van actuele informatie. Hebt u vragen, dan kunt u gratis bellen met Rijkswaterstaat: 0800-8002. Een mail sturen kan ook: rijksweg13-16rotterdam@rws.nl Goed geïnformeerd? Rijkswaterstaat wil graag weten of u zich goed geïnformeerd voelt. Daarom is er een Digitaal klantenpanel. U wordt van harte uitgenodigd daaraan deel te nemen! Een paar keer per jaar wordt u gevraagd via internet uw mening te geven. Met de uitkomsten verbetert Rijkswaterstaat de informatievoorziening als dat nodig is. U kunt zich via http://www.rijkswaterstaat.nl opgeven. Rijkswaterstaat is u daar zeer erkentelijk voor.

Hoogachtend,

De minister van Infrastructuur en Milieu,
Namens deze,
De projectmanager Rijksweg 13/16 Rotterdam

ir. J. Zeilmaker

Bron: http://www.lansingerland.nl

Doelstelling van de BVHBB

BVHBB staat voor Belangenvereniging Hillegersberg-Bergse Bos. De BVHBB is opgericht na het verschijnen van de startnotitie inzake de voorgenomen autosnelweg A13/A16.

DOELSTELLING

1. De vereniging heeft ten doel:

a) het bevorderen van het behoud en de verbetering van het woon- en leefmilieu in het gebied te Hillegersberg-Schiebroek;

b) het bevorderen van de instandhouding van het Bergse Bos met zijn functies, eigenschappen en bijzonderheden zoals toegankelijkheid, omvang, flora en fauna.

2. De vereniging tracht deze doelen onder meer te bereiken:

a) door mede namens haar leden gebruik te maken van alle aan de vereniging en haar leden ten dienste staande middelen tot rechtsbescherming tegen (voorgenomen) plannen, maatregelen en/of handelingen die die het woon- en leefmilieu in het betrokken gebied en de functies, eigenschappen en bijzonderheden van het Bergse Bos – in welke vorm en mate dan ook – zouden kunnen aantasten;

b) met alle overige wettige middelen die tot het bereiken van haar doel bevorderlijk kunnen zijn.

3. Bij het nastreven van de hiervoor omschreven doeleinden behartigt en beschermt de vereniging mede de belangen van haar leden, onder meer door toepassing van het bepaalde in artikel 3:305a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

D66 Lansingerland: Noodzaak aanleg A13/A16 is achterhaald

D66 Lansingerland vindt het onbegrijpelijk dat de minister van Infrastructuur en Milieu de aanleg van de A13/A16 door wil zetten. “De minister gaat in haar verkeersberekening voor deze nieuwe verbinding uit van oude verkeersprognoses die een hoge groei voorspelden. Recente verkeerscijfers tonen echter aan dat de verkeersgroei al sinds 2005 stagneert. Hiermee valt de bodem uit de onderbouwing van de noodzaak voor dit circa 1 miljard euro kostende project. D66 heeft over de achterhaalde noodzaak voor de aanleg van de A13/A16 schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.
De verbinding is oorspronkelijk niet alleen bedacht om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren, maar juist ook om de gezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving in de regio te bevorderen. Ook op dit punt schiet de onderbouwing tekort. Achteruitgang van de leefbaarheid wordt niet voorkomen. Raadslid Michiel Muis: “Onverantwoord om in deze tijd een miljard euro uit te geven aan een stuk snelweg waarvoor een duidelijke onderbouwing ontbreekt en geen bijdrage levert aan verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.” De fractie van D66 Lansingerland wil dat het college van b en w van Lansingerland bij de minister aandringt om de nut- en noodzaak van de A13/A16 grondig te herzien op basis van de nieuwe verkeersprognoses en de werkelijke ontwikkelingen.

Bron: http://www.deweekkrant.nl

Aanleg A13/A16 stap dichterbij

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft haar standpunt bekendgemaakt over de aanleg de A13/A16. Het is een cruciale stap in het complexe besluitvormingsproces van dit tracé. EVO is al lange tijd aan het lobbyen om de besluitvorming te versnellen en de financiering rond te krijgen.

Economische schade

De A13/A16 moet een volwaardig alternatief worden voor de A20. Hier staat het verkeer aan de noordkant van de ruit van Rotterdam geregeld vast. Volgens de Economische Wegwijzer van EVO veroorzaakte de congestie op het traject Kleinpolderplein-Terbregseplein in 2011 bijna 8 miljoen euro aan economische schade.

Tracé

Volgens het standpunt van de minister wordt tussen de aansluiting A13 (bij Rotterdam The Hague Airport) en de Ankie Verbeek-Ohrlaan de nieuwe rijksweg gecombineerd met een deel van de N209 (de huidige Doenkade) tot een autosnelweg. Daarna buigt de weg bij het Lage Bergse Bos af naar het zuiden om aan te sluiten op het Terbregseplein.

Kosten

Met de aanleg van de weg is 990 miljoen euro gemoeid. Rotterdam en de stadsregio dragen 100 miljoen euro bij voor de extra inpassingmaatregelen en de tunnel Lage Bergse Bos. Een deel van het project wordt gefinancierd met tol.

Inpassing

Bij de nieuwe weg is veel aandacht voor de inpassing. In het gedeelte tussen de Bergweg-zuid en de Rotte wordt de weg aangelegd in een tunnel en tussen de kruising met de HSL-Zuid en de Bergweg Zuid worden extra inpassingsmaatregelen getroffen. Het gaat om extra geluidwerende maatregelen, een verbinding tussen recreatiegebieden en een langzaamverkeerverbinding. Rijksweg A13/16 Rotterdam is 11 kilometer lang en wordt uitgevoerd met 2 x 2 rijstroken. Er geldt een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.

Vertraging

De besluitvorming rondom dit project kent veel tegenslagen en vertraging. Er is veel verzet van de bewoners in de omgeving en milieuorganisaties. EVO is al jaren bezig om de besluitvorming te versnellen en de financiering rond te krijgen. Hiervoor heeft EVO diverse gesprekken gevoerd met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en diverse leden van de Tweede Kamer. Ook is EVO in de regio actief geweest met de lobby. In dit traject werkt EVO nauw samen met een aantal belangen- en brancheorganisaties.

Planning

Rijkswaterstaat kan nu met de voorbereiding van het ontwerptracébesluit (OTB) en tracébesluit (TB) starten. Volgens de huidige planning zal de weg in 2021 worden opgeleverd.

EVO krijgt zitting in de klankbordgroep die het ontwerp van de A13/A16 in detail bepaalt.

Bron: http://www.evo.nl