Meestrijden?

Wordt lid van de BVHBB.
Maak de jaarcontributie van € 50.-, onder vermelding “nieuw lid”  over op:

IBAN: NL91ABNA0591556332

t.n.v. de BVHBB

o.v.v.:

Naam:
Adres:
E-mail adres:

Mochten het niet mogelijk zijn om alle bovenstaande gegevens te vermelden in uw overschrijving. Stuurt u dan een e-mail naar bestuur@bvhbb.nl met deze gegevens.

Hartelijk dank voor het meestrijden!

Stand van zaken

Nadat dit voorjaar de A13/A16 overeind was gebleven bij de discussie over de bezuinigingen op het infrastructuur programma in de Tweede Kamer, heeft de minister na een jaar vertraging de volgende stap gezet in het A13/A16 proces.

In een brief van 24 mei aan de Tweede Kamer heeft zij haar standpunt bepaald over het uit te werken variant. Daarmee werd de compromisvariant van december 2011, waarmee de betrokken gemeenten en Stadsregio al in mei 2012 hadden ingestemd, formeel vastgesteld voor nadere uitwerking tot een begin 2015 vast te stellen Tracébesluit.

Rijkswaterstaat en de Stadsregio hebben inmiddels een Startdocument opgesteld (zie tabblad achtergrondinformatie) voor de uitwerkingsfase die na ruim een jaar moet leiden tot een Ontwerp Tracé Besluit (OTB). In die uitwerkingsfase wordt in een viertal “Gebiedstafels” de inbreng van de omgeving georganiseerd.

De nu vastgestelde variant is de variant te vinden in tabblad achtergrondinformatie bij  7-12-2011. Belangrijk is dat de Stadsregio bij de instemming met deze variant als uitgangspunt voor de woonomgeving heeft gesteld dat “de hinder van geluid en luchtkwaliteit na realisatie van de A13/A16 minimaal niet zwaarder is dan nu”.

De minister heeft daarop geantwoord dat het Rijk niet meer zal doen dan wettelijk verplicht is en dat extra maatregelen voor rekening van de regio zijn, maar dat een eventueel aanbestedingsvoordeel benut mag worden voor bovenwettelijke maatregelen.

De Stadsregio heeft al een budget beschikbaar gesteld voor extra maatregelen, waarvan nog maar een beperkt bedrag over is om hieraan te besteden. In de OTB fase moet nu duidelijk worden wat de extra mogelijkheden van budget en aanbestedingsvoordeel zullen zijn en of dit voldoende is.

Eind 2014 start een formele inspraakprocedure op het OTB en volgt het bestuurlijk vaststellingsproces. In die periode zal ook weer de vraag naar nut en noodzaak van de weg aan de orde kunnen komen, want er kan in de tussentijd nog van alles gebeuren: nieuwe bezuinigingsronden ? is het geld nog wel beschikbaar ? zit dit Kabinet er nog? hoe ontwikkelt het verkeer zich, blijkt het toch af te nemen door steeds meer internetwerken ? gebruiken veertigers inderdaad veel minder de auto als vervoermiddel ? Met andere woorden,  is er nog  geld en staan nut en noodzaak inmiddels niet nog sterker onder druk dan nu al het geval is?

Bron: http://www.platforma13a16.nl