Brief aan Tweede Kamer betreft Portway

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Aan de Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu
Postbus 20018
2500 EA  Den Haag

Betreft : beantwoording kamervragen van ChristenUnie fractie over Portway

Datum : 28 oktober 2013

Geachte Commissie,

Bij brief van 4 oktober (2013Z19546/2013D41202) hebben wij u geïnformeerd over Portway. Dit naar aanleiding van het antwoord van de Minister op de schriftelijke vragen van het kamerlid Dik-Faber van de ChristenUnie. Door uw Commissie is om een reactie van de Minister op onze brief gevraagd.

In het Nota overleg MIRT van 8 april 2013 heeft de Minister verwezen naar een kostencalculatie van de Stadsregio. Inmiddels hebben wij van de Stadsregio een besluit ontvangen op ons WOB verzoek tot het opvragen van deze kostencalculatie. Dit besluit is bijgevoegd.

De reactie van de Stadsregio in haar besluit bevestigt ons vermoeden dat wij al aan u in onze brief hadden gemeld, dat de Stadsregio géén specifieke kostencalculatie opgesteld heeft.

Uit deze brief van de Stadsregio zijn de volgende conclusies te trekken:

–  de Stadsregio heeft géén separate of specifieke kostencalculatie gemaakt;

–  er is slechts een globale analyse van Portway Budget van 5 december 2011 opgesteld;

–  deze analyse is opgesteld vóórafgaande aan het inhoudelijke ambtelijk overleg;

–  in dit overleg is gebleken dat Portway op saillante punten verkeerd was geinterpreteerd;

–  de Stadsregio erkent dat de analyse niet aangepast is aan deze noodzakelijke bijstellingen.

Hieronder wordt nog op enkele details kort ingegaan. De posten voor grondwerving en herinrichting zijn wél degelijk apart gespecificeerd in onze begroting. Ook is een tunnel van 4 stroken per richting specifiek opgenomen in onze begroting. Tevens hebben wij een uitgebreide studie gedaan naar de fasering tijdens de bouw: tijdelijke rijbanen blijken amper nodig.

De binnenstedelijke situatie wordt gekarikaturiseerd. Meer dan 80 % van het werk vindt, evenals bij de A13/16, plaats in een niet-stedelijke omgeving. Temeer daar de Stadsregio een misinterpretatie had ten aanzien van de noodzaak tot aanpassing van het A20-viaduct. Dit blijkt niet nodig.

De algemene conclusie kan niet anders luiden dan dat er géén adequate raming of kostenanalyse van Portway 2012 beschikbaar is die een afwijzing van deze variant rechtvaardigt. Deze brief zenden wij in afschrift ook aan de Minister van I&M.

Wellicht kunt u bovenstaande ook betrekken bij het komende MIRT overleg.

Hoogachtend,

J.J. Groosman

Voorzitter BVHBB

 

Rijksweg A13/A16 versus fiasco HSL

Voordat de Rijksweg A13/A16 bij Rotterdam er goed en wel ligt, houdt het de gemoederen al flink bezig. Verschillende partijen zijn bang voor een zelfde fiasco als het HSL-traject. “Ik zie ‘m nu al uit het spoor lopen, terwijl we nog niet eens zijn vertrokken”, aldus de PvdA tijdens de presentatie Rijksweg A13/A16 Rotterdam van 1 oktober.

Geluidsoverlast
Een ander punt is de mogelijke geluidsoverlast. Een groot deel van de weg wordt verpakt in geluidswallen en er komt een landtunnel door het Lage Bergse Bos. Maar er worden door diverse partijen vraagtekens geplaatst of dit voldoende is. Rijkswaterstaat: “We gaan monitoren. Als blijkt dat er veel meer verkeer over de wegen gaat dan van tevoren ingeschat, is het aan ons om een betere geluidsafscherming te realiseren.
Edith Bal (VVD) heeft er een hard hoofd in. “We hebben de nodige ervaring met tracébesluiten. Wat opvalt is dat we in tracébesluiten doorberekeningen maken, die in de praktijk nogal eens anders uitkomen. Het zorgen dat alles weer gaat volgens het tracébesluit heeft daarna nogal wat voeten in de aarde. Als geschiedenisdocente geef ik altijd aan; geschiedenis is afhankelijk van tijd en plaats. Grote vraag is hoe ondervangen we dat we op termijn in een tweede HSL dossier terecht komen. Immers, we horen te leren van geschiedenis.”

Bron: http://www.heraut-online.nl