Overzicht deelnemers A13/A16 Gebiedstafel 1, deelgebied Lage Bergse Bos

Hieronder vindt u de vertegenwoordigers van organisaties en individuen die een wijk vertegenwoordigen en die worden benaderd om deel te nemen aan de eerste A13/A16 gebiedstafel voor het deelgebied Lage Bergse Bos.

1. Platform Regiopark Rottemeren, dhr. Scheublin
2. Bewonersorganisatie Rottekade, mw. Van den Heuvel
3. Stichting Rotte-Verband, dhr. Van Buuren
4. Bewonersorganisatie Molenlaankwartie, mw. Hovenkamp
5. Bewonersvereniging Hillegersberg en Bergse Bos, dhr. Groosman
6. Rotta, dhr. Van de Lustgraaf
7. Historische vereniging Den Berschen Hoeck, dhr. Füss
8. Bewonersvereniging Mahlerstate, dhr. Cornelisse
9. Vertegenwoordigster componistenwijk en St. Michael school,
mw. Van Halteren-Ferreira
10. Vertegenwoordiger wijk Duivesteijn, dhr. Okkens
11. Vertegenwoordigster Hendrik Andriessenlaan (Molenlaankwartier),
mw. Grootendorst
12. Outdoor Valley en recreant in het gebied, dhr. Rovekamp

Participatieproces Rijksweg A13/A16: de gebiedstafels en e-participatie

Voor de inpassing van de A13/A16 in zijn omgeving willen Rijkswaterstaat en de regionale
overheden samen met belanghebbenden werken aan goede oplossingen. Daarom starten ze
met een participatieproces. In dit participatieproces zullen ze werken met gebiedstafels. De
oplossingen, waarover deze gebiedstafels in de loop van 2014 zullen adviseren, neemt
Rijkswaterstaat mee in het ontwerptracébesluit. Ook de regionale overheden zullen de
adviezen meenemen in hun plannen voor de aangrenzende gebieden.

Indicatieve planning van de gebiedstafels
– voorselectie deelnemers najaar 2013
– inloopavonden A13-A16 / inschrijven overige deelnemers 9 t/m 17 dec.
– definitieve selectie deelnemers 17 dec. 2013 – 10 jan. 2014
– eerste ronde gebiedstafelgesprekken 20-25 jan. 2014
– tweede ronde gebiedstafelgesprekken feb-april 2014
– derde ronde gebiedstafelgesprekken rond de zomer 2014
– afronding gebiedstafels /openbare voorlichtingsbijeenkomsten najaar 2014

Zie voor het volledige artikel:

Opzet_Gebiedstafels_A13A16

Informatieboekje gebiedstafels A13/A16

Om de A13/A16 aan te kunnen leggen, dient Rijkswaterstaat
de procedurestappen van de Tracéwet te doorlopen.
De eerstvolgende stap is de voorbereiding van een Ontwerp
Tracébesluit. Parallel hieraan start Rijkswaterstaat, samen
met de regionale overheden, een participatieproces onder
de noemer ‘gebiedstafels’. De resultaten van de gebiedstafelgesprekken
worden in de loop van 2014 op
verschillende momenten ter voorbereiding op het Ontwerp
Tracébesluit meegenomen. Zo nodig worden oplossingsrichtingen
eerst aan de bestuurders voorgelegd.

Zie voor het volledige boekje:
RWS-2314-A13_A16_boekje-internet2

 

 

 

Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter                                  – de heer J.J. Groosman

Secretaris/penningmeester         – Mocht u interesse hebben in deze functie, neemt u dan voor informatie contact op met de voorzitter
Jan-Jaap Groosman janjaapgroosman@chello.nl

Lid                                             – mevrouw A. Kuhnen