Informatieboekje gebiedstafels A13/A16

Om de A13/A16 aan te kunnen leggen, dient Rijkswaterstaat
de procedurestappen van de Tracéwet te doorlopen.
De eerstvolgende stap is de voorbereiding van een Ontwerp
Tracébesluit. Parallel hieraan start Rijkswaterstaat, samen
met de regionale overheden, een participatieproces onder
de noemer ‘gebiedstafels’. De resultaten van de gebiedstafelgesprekken
worden in de loop van 2014 op
verschillende momenten ter voorbereiding op het Ontwerp
Tracébesluit meegenomen. Zo nodig worden oplossingsrichtingen
eerst aan de bestuurders voorgelegd.

Zie voor het volledige boekje:
RWS-2314-A13_A16_boekje-internet2