Bereikbaarheid Regio Rotterdam_Den Haag

Uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) van 2011 (bevestigd in een update in 2013) is gebleken dat er in 2028 bereikbaarheidsknelpunten zullen optreden in de regio Rotterdam  Den Haag in het lage economische groeiscenario. Ook na realisatie van 3 nieuwe verbindingen in het gebied: A4 Delft-Schiedam, A13/A16 Rotterdam en de Blankenburg-verbinding. Dit MIRT-onderzoek werkt volgens de nieuwe aanpak van de bereikbaarheidsopgave. De nieuwe aanpak betekent dat bereikbaarheidsopgaven waar relevant worden opgepakt in samenhang met andere (ruimtelijke opgaven in het gebied (‘zoeken naar meekoppelkansen’), dat breed wordt gekeken naar mogelijke oplossingen (niet alleen naar infrastructuur) en dat Rijk, regio en bedrijfsleven hierbij optrekken in een gelijkwaardige samenwerking.

Bron en volledig artikel Mirtcms.nl