Advies Inpassing A13/A16 in het Terbregseveld

Brief van de deelnemers Gebiedstafel Terbregseveldaan aan de De Bestuurlijke Afstemgroep A13/A16.

Wij vragen u:
Bij het beoordelen van de project A13/A16 niet het realiseren van het project leidend te laten zijn, maar de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van de huidige en toekomstige inwoners van het gebied waarop de weg een inbreuk maakt: Ommoord, Terbregge, Hillegersberg, Schiebroek, Lansingerland en Overschie.

Door:
1. Meer ruimte te scheppen voor de uitwerking van de Landschapskaart en Oplossingenkaart tot een Ontwerp Tracébesluit in overleg met de gebiedstafels om meer recht te doen aan het participatieproces en de Code Maatschappelijke Participatie.
2. De glazen overkapping of daarvan afgeleide varianten, daarbij als oplossingsmogelijkheid nader uit te onderzoeken.
3. Een onderscheid te maken tussen maatregelen die nodig zijn voor inpassing van de A13/A16 (waaronder Saldo nul) die ten laste komen van het projectbudget van Rijk en Stadsregio en projecten die in samenhang met de A13/A16 uitgevoerd kunnen worden maar een eigen budget vereisen.
4. Het projectbudget te verhogen als de inpassingsmaatregelen daarom vragen, waarbij het Rijk zich niet kan beperken tot wettelijke eisen.
5. Onze opmerkingen onder bij de oplossingenkaart te honoreren.

Kijk voor de volledige brief hier.

Advies Inpassing A13/A16 in het Lage Bergse Bos

Brief van de deelnemers Gebiedstafel Lage Bergse Bos  aan de Bestuurlijke Afstemgroep A13/A16.

De gebiedstafels A13/A16 zijn eensgezind over onderstaande verklaring onder het motto: “Eén voor allen, allen voor één ”:
– Onze adviezen kunnen slechts een voorlopig karakter hebben, omdat nog essentiële informatie ontbreekt, zoals de gegevens waarop de saldo nul maatregelen zijn gebaseerd, waarvan de validatie nog ontbreekt en daarom niet zijn vrijgegeven.
– Wij geven bij de toedeling van budget aan bovenwettelijke maatregelen absolute prioriteit aan de saldo nul maatregelen.
– Het beschikbare budget mag niet maatgevend zijn voor bovenwettelijke maatregelen. Pas na vaststelling van de benodigde maatregelen kan het budget vastgesteld worden.
– Wij vinden dat een prioritering door de BAG pas kan plaatsvinden als alle gegevens bekend zijn en wij ons definitieve advies hebben kunnen opstellen.

Kijk voor de volledige brief hier.

 

 

Saldo 0 wordt niet overal gehaald

Brief van de Leden Gebiedstafel Midden aan de leden van  Bestuurlijke Afstemgroep A13/A16.

In de berekeningen voor saldo 0 wordt saldo 0 niet overal gehaald: bv. niet in de omgeving van de Lamsrustlaan, Bergweg-zuid/Grindweg en de Oude Bovendijk/Rodenrijseweg. Hiertoe zou nog nader onderzoek worden gedaan. Bovendien is het onduidelijk of saldo 0 maatregelen technisch uitvoerbaar zijn, denk aan de 8 meter hoge wallen op drassige veengrond.

Kijk voor de volledige brief hier.

 

Infoavond A13/A16; 11 februari 2015

Geachte commissieleden,

In uw beide raadscommissies is ingesproken door een aantal gebiedstafel vertegenwoordigers die u in de ondertekening van deze e-mail terug ziet. Voor a.s. woensdag bent u uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de oplossingenkaart van de A13/A16.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u onze vragen naar een volledig en transparant onderzoek zou willen overnemen en onze argumenten tegen een voortijdige afwijzing op de informatiebijenkomst van woensdag ter beantwoording aan RWS zou willen voorleggen. Wij zullen dat zelf ook doen komende weken aan de gebiedstafels, maar wij kunnen geen nader onderzoek afdwingen. U als gemeenteraden heeft daar toe meer mogelijkheden. Wij willen in dit kader u graag wijzen op het laatste deel van punt 2 in de Code Maatschappelijke Participatie t.w. “ Indien de initiatiefnemer zich niet kan vinden in de beslissing het initiatief geheel of gedeeltelijk terzijde te schuiven, kan de initiatiefnemer de verantwoordelijke bestuurder vragen een onafhankelijke groep experts te laten adviseren over de haalbaarheid.”

Doel van die inspraak was primair te bereiken, dat een aantal door de gebiedstafels aangedragen oplossingen, die door RWS worden uitgesloten van verdere mededinging, toch volledig worden onderzocht, zodat zij als volwaardige alternatieven in de afweging van oplossingen kunnen worden betrokken.

Kijk hier voor de volledige brief.

Situatieschets resultaten gebiedstafels per 1 februari 2015.

Schrap Blankenburgtunnel en snelweg A13/A16 en investeer in supersnel OV

VLAARDINGEN – GroenLinks-raadslid Arno Bonte uit Rotterdam ziet liever de plannen voor de snelweg A13/A16 en de Blankenburgtunnel geschrapt, ten faveure van supersnel openbaar vervoer in de regio Rotterdam. Die oproep doet hij naar aanleiding van onderzoek van stichting Natuur & Milieu dat er over 10 jaar 1,6 miljoen minder auto’s in Nederland rijden. Uit dat onderzoek blijkt dat er binnen tien jaar 20% minder auto’s rijden.

Bron en volledig artikel: dichtbij.nl