Brief aan Tweede Kamer betreft Portway

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Aan de Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu
Postbus 20018
2500 EA  Den Haag

Betreft : beantwoording kamervragen van ChristenUnie fractie over Portway

Datum : 28 oktober 2013

Geachte Commissie,

Bij brief van 4 oktober (2013Z19546/2013D41202) hebben wij u geïnformeerd over Portway. Dit naar aanleiding van het antwoord van de Minister op de schriftelijke vragen van het kamerlid Dik-Faber van de ChristenUnie. Door uw Commissie is om een reactie van de Minister op onze brief gevraagd.

In het Nota overleg MIRT van 8 april 2013 heeft de Minister verwezen naar een kostencalculatie van de Stadsregio. Inmiddels hebben wij van de Stadsregio een besluit ontvangen op ons WOB verzoek tot het opvragen van deze kostencalculatie. Dit besluit is bijgevoegd.

De reactie van de Stadsregio in haar besluit bevestigt ons vermoeden dat wij al aan u in onze brief hadden gemeld, dat de Stadsregio géén specifieke kostencalculatie opgesteld heeft.

Uit deze brief van de Stadsregio zijn de volgende conclusies te trekken:

–  de Stadsregio heeft géén separate of specifieke kostencalculatie gemaakt;

–  er is slechts een globale analyse van Portway Budget van 5 december 2011 opgesteld;

–  deze analyse is opgesteld vóórafgaande aan het inhoudelijke ambtelijk overleg;

–  in dit overleg is gebleken dat Portway op saillante punten verkeerd was geinterpreteerd;

–  de Stadsregio erkent dat de analyse niet aangepast is aan deze noodzakelijke bijstellingen.

Hieronder wordt nog op enkele details kort ingegaan. De posten voor grondwerving en herinrichting zijn wél degelijk apart gespecificeerd in onze begroting. Ook is een tunnel van 4 stroken per richting specifiek opgenomen in onze begroting. Tevens hebben wij een uitgebreide studie gedaan naar de fasering tijdens de bouw: tijdelijke rijbanen blijken amper nodig.

De binnenstedelijke situatie wordt gekarikaturiseerd. Meer dan 80 % van het werk vindt, evenals bij de A13/16, plaats in een niet-stedelijke omgeving. Temeer daar de Stadsregio een misinterpretatie had ten aanzien van de noodzaak tot aanpassing van het A20-viaduct. Dit blijkt niet nodig.

De algemene conclusie kan niet anders luiden dan dat er géén adequate raming of kostenanalyse van Portway 2012 beschikbaar is die een afwijzing van deze variant rechtvaardigt. Deze brief zenden wij in afschrift ook aan de Minister van I&M.

Wellicht kunt u bovenstaande ook betrekken bij het komende MIRT overleg.

Hoogachtend,

J.J. Groosman

Voorzitter BVHBB