Rijksweg A13/A16 versus fiasco HSL

Voordat de Rijksweg A13/A16 bij Rotterdam er goed en wel ligt, houdt het de gemoederen al flink bezig. Verschillende partijen zijn bang voor een zelfde fiasco als het HSL-traject. “Ik zie ‘m nu al uit het spoor lopen, terwijl we nog niet eens zijn vertrokken”, aldus de PvdA tijdens de presentatie Rijksweg A13/A16 Rotterdam van 1 oktober.

Geluidsoverlast
Een ander punt is de mogelijke geluidsoverlast. Een groot deel van de weg wordt verpakt in geluidswallen en er komt een landtunnel door het Lage Bergse Bos. Maar er worden door diverse partijen vraagtekens geplaatst of dit voldoende is. Rijkswaterstaat: “We gaan monitoren. Als blijkt dat er veel meer verkeer over de wegen gaat dan van tevoren ingeschat, is het aan ons om een betere geluidsafscherming te realiseren.
Edith Bal (VVD) heeft er een hard hoofd in. “We hebben de nodige ervaring met tracébesluiten. Wat opvalt is dat we in tracébesluiten doorberekeningen maken, die in de praktijk nogal eens anders uitkomen. Het zorgen dat alles weer gaat volgens het tracébesluit heeft daarna nogal wat voeten in de aarde. Als geschiedenisdocente geef ik altijd aan; geschiedenis is afhankelijk van tijd en plaats. Grote vraag is hoe ondervangen we dat we op termijn in een tweede HSL dossier terecht komen. Immers, we horen te leren van geschiedenis.”

Bron: http://www.heraut-online.nl

Advertenties

Startnota over inpassing A13/16

Eerder deze maand is de Startnota inpassing in samenhang gepubliceerd. Daarin staat welke onderwerpen speciale aandacht krijgen als het gaat om de inpassing van de A13/16.

Een bruggetje en uitzicht over een groot stuk land met op de achtergrond bomen.

De inpassing van de A13/16 in het Terbregseveld is een belangrijk aandachtspunt.

Samenhang

De nota is gemaakt door Rijkswaterstaat, de Stadsregio Rotterdam, provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en gemeente Lansingerland. Deze partijen werken aan diverse plannen voor de inrichting van gebieden in de directe omgeving van de A13/16, bijvoorbeeld het Terbregseveld bij Ommoord. Inpassing in samenhang zorgt voor onderlinge afstemming.

De Startnota inpassing in samenhang laat ook zien hoe vertegenwoordigers van omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden worden betrokken bij de inpassing van de A13/16. Ze worden uitgenodigd dit najaar deel te nemen aan zogenaamde gebiedstafels. Aan die tafels worden ideeën aangedragen en oplossingen bedacht met als doel de A13/16 zorgvuldig in te passen.

Informatie

De Nota inpassing in samenhang is in te zien op de pagina Documenten. In het najaar verschijnt een publieksvriendelijk versie. U kunt reageren via het contactformulier. Bellen kan ook: 0800-8002.

Bron: http://www.rws.nl

Brief aan omwonenden Rijksweg A13/A16

Bewoners van dit pand

Datum 19 juni 2013 Onderwerp Rijksweg 13/16 Rotterdam

Geachte heer, mevrouw,

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft op vrijdag 24 mei jl. het standpunt voor de nieuwe Rijksweg 13/16 Rotterdam bekendgemaakt. Daarmee heeft zij zich uitgesproken over belangrijke elementen van de weg als het gaat om ligging en inpassing. Aanleg van de A13/16 is nu een stap dichterbij. Beter bereikbaar Met de A13/16 wordt de Rotterdamse regio beter bereikbaar. De nieuwe snelweg ontlast de overvolle A13 bij Overschie en de A20 tussen het Kleinpolderplein en het Terbregseplein. Het hoofdwegennet wordt robuuster. Bij een ongeluk of ander incident heeft de weggebruiker een alternatief voor de A13 en A20. Op veel lokale wegen wordt het door de A13/16 rustiger. Dat is goed voor de leefbaarheid. Tracé De A13/16 verbindt de A13 bij afslag Berkel en Rodenrijs met de A16 bij het Terbregseplein. Vanaf de A13 bij Rotterdam The Hague Airport komt de nieuwe weg te liggen op de plaats van de N209 (Doenkade). Daarna buigt de weg bij het Lage Bergse Bos af naar het zuiden om aan te sluiten op het Terbregseplein. De precieze ligging ziet u op het bijgesloten kaartje. Tol Om de A13/16 deels te financieren, wordt er straks tol geheven. In de komende periode wordt onderzoek gedaan naar het toltarief, de heffingsperiode en manier van heffen. Afspraken tussen Rijk en regio De minister heeft met de stadsregio Rotterdam eind 2011 principe-afspraken gemaakt over de A13/16. Zo wordt de weg tussen de kruising met de HSL-Zuid en de Bergweg Zuid ‘ingepakt’ in geluidwallen en in het Lage Bergse Bos ligt de A13/16 straks in een landtunnel. Daardoor blijft dit gebied aantrekkelijk voor recreatie.

Planning Rijkswaterstaat werkt het standpunt nu verder uit in een ontwerptracébesluit (OTB), en aansluitend een tracébesluit (TB). Hierin wordt meer in detail beschreven hoe de A13/16 er uit komt te zien. Ook worden de gevolgen voor het verkeer, het milieu en de leefomgeving in kaart gebracht. Naar verwachting is het OTB eind 2014 klaar. Aansluitend wordt het ter inzage gelegd, zodat iedereen officieel kan reageren. De minister stelt waarschijnlijk in 2015 het TB vast. Vervolgens start in 2017 de aanleg van de weg. Het streven is dat de A13/16 in 2021 open gaat voor het verkeer. Meedenken Bij de uitwerking van het OTB en TB werkt Rijkswaterstaat samen met de stadsregio Rotterdam, provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam en Lansingerland. In de komende maanden worden ook organisaties voor omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden uitgenodigd mee te denken. Aansluitend vinden tal van gesprekken en bijeenkomsten plaats. Doel is het vinden van goede oplossingen als het gaat om de inpassing van de weg in zijn omgeving. Informatie U krijgt de komende jaren op verschillende manieren informatie over de A13/16, onder andere via bewonersbrieven en de website http://www.rijkswaterstaat.nl (navigeer naar: wegen > plannen en projecten en selecteer in het veld ‘wegen’ A13). Op de site kunt u zich opgeven voor de digitale nieuwsbrief A13/16. Deze nieuwsbrief verschijnt vier tot acht keer per jaar en is naast de website een belangrijke bron van actuele informatie. Hebt u vragen, dan kunt u gratis bellen met Rijkswaterstaat: 0800-8002. Een mail sturen kan ook: rijksweg13-16rotterdam@rws.nl Goed geïnformeerd? Rijkswaterstaat wil graag weten of u zich goed geïnformeerd voelt. Daarom is er een Digitaal klantenpanel. U wordt van harte uitgenodigd daaraan deel te nemen! Een paar keer per jaar wordt u gevraagd via internet uw mening te geven. Met de uitkomsten verbetert Rijkswaterstaat de informatievoorziening als dat nodig is. U kunt zich via http://www.rijkswaterstaat.nl opgeven. Rijkswaterstaat is u daar zeer erkentelijk voor.

Hoogachtend,

De minister van Infrastructuur en Milieu,
Namens deze,
De projectmanager Rijksweg 13/16 Rotterdam

ir. J. Zeilmaker

Bron: http://www.lansingerland.nl

Doelstelling van de BVHBB

BVHBB staat voor Belangenvereniging Hillegersberg-Bergse Bos. De BVHBB is opgericht na het verschijnen van de startnotitie inzake de voorgenomen autosnelweg A13/A16.

DOELSTELLING

1. De vereniging heeft ten doel:

a) het bevorderen van het behoud en de verbetering van het woon- en leefmilieu in het gebied te Hillegersberg-Schiebroek;

b) het bevorderen van de instandhouding van het Bergse Bos met zijn functies, eigenschappen en bijzonderheden zoals toegankelijkheid, omvang, flora en fauna.

2. De vereniging tracht deze doelen onder meer te bereiken:

a) door mede namens haar leden gebruik te maken van alle aan de vereniging en haar leden ten dienste staande middelen tot rechtsbescherming tegen (voorgenomen) plannen, maatregelen en/of handelingen die die het woon- en leefmilieu in het betrokken gebied en de functies, eigenschappen en bijzonderheden van het Bergse Bos – in welke vorm en mate dan ook – zouden kunnen aantasten;

b) met alle overige wettige middelen die tot het bereiken van haar doel bevorderlijk kunnen zijn.

3. Bij het nastreven van de hiervoor omschreven doeleinden behartigt en beschermt de vereniging mede de belangen van haar leden, onder meer door toepassing van het bepaalde in artikel 3:305a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Aanleg A13/A16 stap dichterbij

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft haar standpunt bekendgemaakt over de aanleg de A13/A16. Het is een cruciale stap in het complexe besluitvormingsproces van dit tracé. EVO is al lange tijd aan het lobbyen om de besluitvorming te versnellen en de financiering rond te krijgen.

Economische schade

De A13/A16 moet een volwaardig alternatief worden voor de A20. Hier staat het verkeer aan de noordkant van de ruit van Rotterdam geregeld vast. Volgens de Economische Wegwijzer van EVO veroorzaakte de congestie op het traject Kleinpolderplein-Terbregseplein in 2011 bijna 8 miljoen euro aan economische schade.

Tracé

Volgens het standpunt van de minister wordt tussen de aansluiting A13 (bij Rotterdam The Hague Airport) en de Ankie Verbeek-Ohrlaan de nieuwe rijksweg gecombineerd met een deel van de N209 (de huidige Doenkade) tot een autosnelweg. Daarna buigt de weg bij het Lage Bergse Bos af naar het zuiden om aan te sluiten op het Terbregseplein.

Kosten

Met de aanleg van de weg is 990 miljoen euro gemoeid. Rotterdam en de stadsregio dragen 100 miljoen euro bij voor de extra inpassingmaatregelen en de tunnel Lage Bergse Bos. Een deel van het project wordt gefinancierd met tol.

Inpassing

Bij de nieuwe weg is veel aandacht voor de inpassing. In het gedeelte tussen de Bergweg-zuid en de Rotte wordt de weg aangelegd in een tunnel en tussen de kruising met de HSL-Zuid en de Bergweg Zuid worden extra inpassingsmaatregelen getroffen. Het gaat om extra geluidwerende maatregelen, een verbinding tussen recreatiegebieden en een langzaamverkeerverbinding. Rijksweg A13/16 Rotterdam is 11 kilometer lang en wordt uitgevoerd met 2 x 2 rijstroken. Er geldt een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.

Vertraging

De besluitvorming rondom dit project kent veel tegenslagen en vertraging. Er is veel verzet van de bewoners in de omgeving en milieuorganisaties. EVO is al jaren bezig om de besluitvorming te versnellen en de financiering rond te krijgen. Hiervoor heeft EVO diverse gesprekken gevoerd met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en diverse leden van de Tweede Kamer. Ook is EVO in de regio actief geweest met de lobby. In dit traject werkt EVO nauw samen met een aantal belangen- en brancheorganisaties.

Planning

Rijkswaterstaat kan nu met de voorbereiding van het ontwerptracébesluit (OTB) en tracébesluit (TB) starten. Volgens de huidige planning zal de weg in 2021 worden opgeleverd.

EVO krijgt zitting in de klankbordgroep die het ontwerp van de A13/A16 in detail bepaalt.

Bron: http://www.evo.nl

Bereikbaarheid verbetert beperkt, leefbaarheid verbetert niet.

De Commissie voor de milieueffectrapportage concludeert dat het MER Rijksweg 13/16 de essentiële informatie geeft over de effecten op het milieu. Uit het MER blijkt dat de aanleg van de A13/16 de bereikbaarheidsproblemen beperkt oplost. De leefomgeving in het studiegebied verbetert nauwelijks. In de woonwijken langs de A13 en A20 zijn de positieve effecten op geluid nauwelijks waarneembaar. Daar staat tegenover dat de aanleg van de A13/A16 negatieve effecten heeft op de leefomgeving in de noordrand van Rotterdam. De Commissie adviseert dit mee
te nemen in de besluitvorming over de nieuwe snelweg.
De Trajectnota/MER A13/16 Rotterdam geeft de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM voldoende informatie om een besluit te kunnen nemen of de A13/16 moet worden aangelegd. Het gaat om een besluit over de aanleg van een nieuwe snelweg aan de noordrand van Rotterdam. Deze nieuwe snelweg moet de verkeersknelpunten op de A20 tussen Kleinpolderplein en het Terbregseplein
en op de A13 bij Overschie oplossen. Daarnaast moet de kwaliteit van de leefomgeving in dit gebied verbeteren.

In een eerdere fase van het project is bekeken welke alternatieven er zijn om de verkeersproblemen in de regio op te lossen. Daaruit is naar voren gekomen dat de aanleg van een nieuwe weg de voorkeur krijgt boven alternatieven zoals openbaar vervoer en benutten van bestaande infrastructuur. De aangekondigde invoering van de kilometerheffing heeft geen effect op de keuze voor het aanleggen van
nieuwe infrastructuur.
Het MER beschrijft een zestal varianten voor de aanleg van de A13/16. Deze varianten verschillen op inpassing in het gebied en aansluitingen op het onderliggend wegennet.

Het MER maakt duidelijk dat de reistijden op het hoofdwegennet en de bereikbaarheid van Rotterdam-Centrum verbeteren. Een betere bereikbaarheid van de Rotterdamse regio en de vermindering van de verkeersdruk op het onderliggend wegennet worden ten dele bereikt.
De leefomgeving langs de bestaande snelwegen A13 en A20 verbetert nauwelijks. De verkeersintensiteiten nemen hier weliswaar af, maar op de beleving van de geluidsoverlast heeft dit geen effect.
Een nieuwe snelweg A13/16 veroorzaakt een wezenlijke aantasting van de leefomgeving in de noordrand van Rotterdam. Daarnaast heeft de weg een negatief effect op landschap, natuur en recreatie.

Bron: http://www.commissiemer.nl